Tepelné čerpadlá – energia je všade okolo vás!

Tepelné čerpadlá od spoločnosti Vaillant nájdete tiež v našej ponuke. Moderné tepelné čerpadlá dosahujú vysoké výkony a majú elegantný dizajn.

 

 

 

 

Tepelné čerpadlá prešli počas doby svojej existencie obrovským technologickým pokrokom. Prvým priekopníkom v oblasti tepelných čerpadiel bol práve známy slovenský vynálezca Aurel Stodola. Jeho tepelné čerpadlo, ktoré zostrojil v roku 1928 funguje dodnes a vykuruje radnicu v Ženeve. Základný princíp tepelného čerpadla však vznikol ešte v roku 1852 keď Lord Kelvin sformuloval druhú vetu termodynamickú o spôsobe šírenia tepla.

Tepelné čerpadlá sa však dlhú dobu pre ich technickú náročnosť využívali len zriedka. Nárast cien energií a technologický pokrok však spravil z tepelných čerpadiel dostupný zdroj získavania energie z okolitého prostredia. Dnes je už na trhu množstvo typov a značiek tepelných čerpadiel, ktoré neraz svojou kvalitou poškodzujú meno tých, ktoré sú spoľahlivé. Preto, ak ste sa rozhodli pre tepelné čerpadlo, musíte mať na pamäti, že v tomto prípade sa šetriť nevypláca. Počiatočné náklady, ktoré ušetríte na kúpe zariadenia, sa môžu časom niekoľkonásobne predražiť! Ak chcete mať spoľahlivé zariadenie s dlhou životnosťou a s minimálnymi prevádzkovými nákladmi je potrebné uprednostniť kvalitu. S výberom tepelného čerpadla, s ktorým budete spokojní, vám radi pomôžeme.

 

Princíp práce tepelného čerpadla
Laicky povedané, tepelné čerpadlo je zariadenie ako chladnička. Rozdiel je len v tom, že chladnička odoberá teplo z potravín a odovzdáva ho do okolitého prostredia, naopak, tepelné čerpadlo ochladzuje okolité prostredie a získané teplo využíva napríklad k ohrevu TÚV alebo k vykurovaniu. Druhá veta termodynamická vraví, že teplo sa šíri vždy od látky alebo predmetu s vyššou teplotou k látke alebo predmetu s teplotou nižšou. K odoberaniu nízkopotenciálneho tepla z prostredia dochádza vo výparníku – chladivo získa teplo z okolitého prostredia, pretože má teplotu nižšiu. Následne, týmto zvýšením teploty, dochádza k premene skupenstva chladiva na plynné. To má vždy nízky bod varu a preto nastane jeho premena na plynné skupenstvo už aj pri nízkych teplotách. Plynné chladivo je privedené do kompresora, kde dochádza ku stláčaniu a k opätovnému nárastu teploty. V tejto fáze dosahuje chladivo teplotu, ktorá je už využiteľná na účely vykurovania alebo ohrevu vody. K odovzdávaniu takto získanej energie dôjde v kondenzátore – teplo z chladiva je distribuované do vykurovacieho okruhu, alebo k ohrevu TÚV. Ochladené chladivo, ktoré svoju tepelnú energiu odovzdalo, opäť zmení skupenstvo na kvapalné a je vedené cez škrtiaci ventil späť do výparníka. Škrtiaci ventil má v tomto okruhu tiež veľmi dôležitú úlohu – znižuje tlak chladiva a zároveň aj jeho teplotu. Chladivo tak vykonalo kompletný cyklus v uzatvorenom okruhu.

Princip fungovania tepelného čerpadla

Kolobeh chladiva v tepelnom čerpadle

Je nutné si uvedomiť, že tepelné čerpadlo, ak má možnosť reverzibilnej prevádzky, môže pracovať aj v opačnom kolobehu. V lete, keď je potrebné obytné priestory chladiť, je možné tepelné čerpadlo využívať k odoberaniu tepla z priestorov a jeho odovzdávaniu do okolitého prostredia. Kúpou jedného zariadenia v podobe tepelného čerpadla tak získate v podstate aj klimatizáciu. Rozdiel medzi klimatizáciou a tepelným čerpadlom je ten, že ochladzovanie priestoru nie je dosahované prúdom ochladeného vzduchu, ale postupným odoberaním tepla z okolia. V prípade ak sa rozhodnete používať tepelné čerpadlo aj na chladenie, je potrebné zabezpečiť priestory odvlhčovačmi tak, aby nedochádzalo k tvorbe kondenzátu.

Možnosti využitia tepelného čerpadla

 

Základné časti:
Výparník – vo výparníku dochádza k odoberaniu nízkopotenciálneho tepla z okolia a jeho distribúcií chladivu, ktoré má nízky bod varu – zmení svoje skupenstvo na plynné.
Kompresor – kompresor prudko stlačí plynné chladivo, čo zvýši jeho teplotu ešte viac.
Kondenzátor – v kondenzátore dochádza k odovzdávaniu tepla z chladiva do vykurovacieho okruhu alebo k ohrevu TÚV. Plynné chladivo vplyvom ochladenia mení skupenstvo znova na kvapalné.
Škrtiaci ventil – znižuje tlak a teplotu chladiva.

Typy tepelných čerpadiel
Vzhľadom k zdroju, z ktorého je teplo odoberané, môžeme tepelné čerpadlá rozdeliť do troch kategórií:

1. vzduch – voda
2. zem – voda
3. voda – voda

Podrobnejšiemu rozdeleniu tepelných čerpadiel a požiadavkám na realizáciu sa budeme venovať v ďalšom článku.

 

V našej ponuke nájdete  široký výber tepelných čerpadiel rôznych typov a značiek, ktoré garantujú kvalitu. Cenníky k tepelným čerpadlám od našich dodávateľov si môžete pozrieť tu:
Tepelné čerpadla IVAR
Tepelné čerpadlá VAILLANT
Tepelné čerpadlá TATRAMAT
Tepelné čerpadlá REGULUS
Tepelné čerpadlá VIESSMANN

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom – radi Vám odpovieme.